Licenčná zmluva spoločnosti Bontia a.s.

Bontia a.s., IČ: 257 52 871, so sídlom Praha 10, Vinohrady, Francouzská 454/74, PSČ 101 00, ktorá je zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, v oddiel B, vložka 5875.

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Spoločnosť Bontia a.s. (ďalej len Poskytovateľ) poskytuje užívateľom (ďalej len Užívateľ) program Bontia Studio (ďalej len Software), ktorý je možné stiahnuť z webových stránok poskytovateľa. Užívateľ stiahnutím Software uzatvára túto licenčnú zmluvu a vyjadruje súhlas so všetkými jej podmienkami.

2. LICENCIA PROGRAMU A REGISTRÁCIA PRODUKTU

Software je program určený na tvorbu obsahu kníh z obrázkov a textov. Používanie Software sa riadi podmienkami tejto licenčnej zmluvy.

3. COPYRIGHT

Práva na Sofware a všetkých jeho častí sú vlastníctvom Bontia a.s.,alebo jeho dodávateľov. Sofware je pod ochranou autorského zákona platného v Českej republike a v štátoch s podobnou ochranou duševného vlastníctva podľa platných medzinárodných dohôd.

4. UPGRADE

Užívateľ Software súhlasí s vykonávaním automatických aktualizácií Software a to formou stiahnutia novších verzií prostredníctvom už nainštalovaného Software.

5. OBMEDZENIA

Nie je dovolené Software akokoľvek upravovať, vykonávať jeho spätnú analýzu, dekompiláciu alebo prevod zo strojového kódu. Nie je dovolené Sofware zahrnúť do iných programových produktov a takto vzniknuté programy šíriť. Sofware sa smie používať len k účelom, na ktoré bol vytvorený. Užívateľ môže Software voľne kopírovať, šíriť, zverejňovať na internetových serveroch a pod. Software nie je dovolené predávať, prenajímať, požičiavať za peniaze alebo poskytovať na leasing. Je bezpodmienečne nutné dodržiavať všetky technické obmedzenia v Software, ktoré umožňujú jeho používanie len určitým spôsobom.

6. DOPLNKOVÉ SLUŽBY

Poskytovateľ poskytuje spoločne so Software aj internetové služby. Tieto je oprávnený kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť. Užívateľ má právo pomocou Software sťahovať informácie zo serverov poskytovateľa (napr. šablóny dizajnov, šablóny strán, zoznamy predávaných produktov, ich popisy a ceny, informácie o novej verzií Sofware). V priebehu dátovej komunikácie so servermi bude Sofware odosielať technické informácie. Poskytovateľ tieto informácie nepoužije na identifikáciu Užívateľov alebo na ich kontaktovanie.

7. ZÁRUKA A JEJ OBMeDZENIA

V prípade dodržania pokynov na používanie Sofware, bude Sofware v podstatných črtách fungovať. Poskytovateľ poskytuje Užívateľom záruku na fungovanie len v rozsahu správneho vytlačenia jeho dát, pričom nezodpovedá za stratu týchto dát. Táto záruka sa nevzťahuje na problémy spôsobené jednaním alebo zabudnutím Užívateľov, jednaním tretích osôb alebo udalosťami, ktoré sú mimo zodpovedajúcu kontrolu Poskytovateľa. V prípade, že Software spôsobí nesprávne vytlačenie vložených dát, Poskytovateľ bezplatne opraví alebo zaistí opravu tlače. Poskytovateľ nepreberá žiadnu záruku za škody spôsobené použitím tohto Sofware na počítači Užívateľa ani za akékoľvek iné škody nepriamo spojené s užívaním tohto Software.