Bontia a.s., so sídlom Praha 10, Vinohrady, Francouzská 454/74, PSČ 101 00, ktorá je zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, v oddiele B, vložke 5875, Identifikačné číslo spoločnosti (IČO) 257 52 871.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIE

Bontia a.s. (ďalej iba predávajúci) je spoločnosť, ktorá umožňuje svojim zákazníkom vytvoriť si knihu z vlastných digitálnych fotografií a textov, ktorá zabezpečuje tlač a dodanie kníh na miesto určené zákazníkom.

2. DEFINÍCIA POJMOV

 Predávajúci je prevádzkovateľ internetových stránok www.bontia.sk (ďalej iba „ webové stránky“). Predávajúci poskytuje záujemcom software Bontia Studio, ktorý umožňuje vytvorenie obsahu knihy a ktorý je voľne k stiahnutiu na webových stránkach (ďalej iba „software“).

Predávajúci zaisťuje vytlačenie zaslaných tlačových podkladov pomocou softwaru a webových stránok (ďalej iba „služba“). Termínom tovar sa rozumie vytlačená kniha alebo iné produkty ponúkané na webových stránkach predávajúceho (ďalej iba „tovar“).

Kupujúci je akákoľvek osoba, ktorá má záujem o odber ponúkaného tovaru a služieb a ktorá zašle riadnu objednávku cez rozhranie webových stránok (ďalej iba „kupujúci“).

Termínom Užívateľský účet sa rozumie užívateľské rozhranie, ktoré vzniklo po zaregistrovaní kupujúceho na webových stránkach.

3 KÚPNA ZMLUVA A OKAMŽIK JEJ UZATVORENIA

Kupujúci môže u predávajúceho objednať tovar alebo služby vyplnením formulárov na webových stránkach predávajúceho. Riadne vyplnenou objednávkou kupujúci vyjadruje súhlas s týmito obchodnými podmienkami. V prípade, že kupujúci dodrží postup objednania na webových stránkach, predávajúci kupujúcemu zašle potvrdenie o prijatí objednávky formou informačného e-mailu na elektronickú adresu uvedenú v užívateľskom účte kupujúceho.

Kúpna zmluva v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktorá je základom pre uskutočnenie predaja tovaru a služieb predávajúceho, je uzatvorená medzi kupujúcim a predávajúcim v okamžiku, keď kupujúci dostane záväzné potvrdenie o prijatí objednávky zo strany predávajúceho formou informačného e-mailu.

Predávajúci sa na základe takto uzatvorenej kúpnej zmluvy zaväzuje vyhotoviť a dodať kupujúcemu tovar a služby ponúkanú na webovej stránke.

Kupujúci sa na základe takto uzatvorenej kúpnej zmluvy zaväzuje dodaný tovar a služby prevziať a zaplatiť za ne.
Pokiaľ kupujúci nedodrží postup objednania  na webových stránkach, predávajúci mu nezašle potvrdenie o prijatí objednávky a k uzatvoreniu kúpnej zmluvy nepríde.

4. KÚPNA CENA

Kúpnou cenou sa rozumie cena uvedená v objednávke stanovená podľa cenníku predávajúceho platného v okamžiku uskutočnenia objednávky prostredníctvom webových stránok. Cena uvedená na objednávke je konečná a obsahuje cenu za tovar, služby a dopravné vrátane všetkých prípadných súvisiacich poplatkov. 

Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí s výškou kúpnej ceny.

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť ceny, pričom zmena ceny sa stáva účinnou v okamžiku zverejnenia nového cenníku na webových stránkach a neplatí pre už uzatvorené kúpne zmluvy.

5. PLATOBNÉ PODMIENKY

Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu po získaní potvrdenia o prijatí objednávky. Kupujúci uhradí kúpnu cenu na bankový účet predávajúceho. Spôsob platby si zvolí kupujúci. Platbu označí číslom objednávky (variabilný symbol).

Kupujúci súhlasí, že po vyplnení formuláru pre zaslanie peňazí platobnou kartou nie je potrebná dodatočná výzva, či súhlas k vykonaniu tejto platby.

Platba je považovaná za uskutočnenú v  okamžiku pripísaní celej kúpnej ceny na účet predávajúceho.

Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť úplne alebo čiastočne od už uzatvorených kúpnych zmlúv, pokiaľ kupujúci mešká s úhradou kúpnej ceny alebo jej časti.

6. VYÚČTOVANIE

Predávajúci vyúčtuje kúpnu cenu daňovým dokladom vystaveným v súlade s platnými právnymi predpismi. Predávajúci doručí daňový doklad spolu s dodávkou tovaru.

7. MIESTO PLNENIA

Miestom plnenia je miesto predania tovaru kupujúcemu. Predávajúci si vyhradzuje právo dopraviť kupujúcemu tovar prostredníctvom tretích osôb.

8. PREPRAVA, PODMIENKY DODANIA A PREVZATIA

Kupujúci volí spôsob dodania v okamžiku vyplnenia formulára objednávky na webových stránkach alebo v programe Bontia Studio na tvorbu fotokníh. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s  opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

Predávajúci stanovuje termín dodania pri vyplnení formulára objednávky a potvrdzuje v potvrdení o prijatí objednávky. Tovar je dodaný okamžikom doručenia na adresu, ktorá je uvedená v objednávke. Pri zákazkovej výrobe, môže byť vo výnimočných prípadoch dodacia lehota dlhšia. V takom prípade, nemá zákazník právo na kompenzáciu škody za dlhšiu dodaciu lehotu. 

Kupujúci je povinný doručený tovar skontrolovať. V prípade mechanického poškodenia obalu je povinný vyhotoviť záznam o poškodení zásielky a nechať si túto skutočnosť potvrdiť dopravcom.

Kupujúci je povinný prípadné poškodenie zásielky riešiť priamo s dopravcom.

Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu škôd vzniknutých pri doprave nemôže byť braný zreteľ. 

Predávajúci nezodpovedá za škody tovaru spôsobené prepravou. Zodpovednosť za stratu a zničený tovar prechádza na kupujúceho okamžikom predania tovaru dopravcom.

Tovar je majetkom predávajúceho až do okamžiku úplného zaplatenia celej kúpnej ceny tovaru. 

V prípade, že kupujúci objednáva doručenie tovaru mimo Európsku úniu, môže tento nákup podliehať clu alebo iným poplatkom, ktoré sa riadia právom štátu, kam bude tovar doručený. Všetky dane, clá a poplatky spojené s takouto kúpou nesie kupujúci, pretože predávajúci nemá žiadnu kontrolu nad platbami spojenými s takýmto dovozom. Kupujúci, ako dovozca, musí dodržať všetky povinnosti predpísané zákonom platným v štáte, do ktorej bude tovar doručený.

9. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

Kupujúci je povinný zabezpečiť prístup k užívateľskému účtu užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne údajov nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, kedy kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 24 mesiacov nevyužíva, alebo v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok.

Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nevyhnutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

10. ĎALŠIE USTANOVENIA

Predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu a to hlavne s osobami, ktoré závažným spôsobom porušili v minulosti uzatvorenú kúpnu zmluvu alebo obchodné podmienky predávajúceho.

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré vznikli kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a všetky časti webových stránok sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím stranám umožniť neoprávnene zasahovať alebo neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie časti, ktoré tvoria webové rozhranie obchodu.

Kupujúci nemá oprávnenie pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webového rozhranie obchodu je možné používať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s jej určením.

11. Záruka

V prípade, že sa tovar pri prevzatí nezhoduje s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve a to podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; keď nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. Toto neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel, alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.
Záručná doba začína bežať dňom, kedy kupujúci prevzal tovar. V prípade, že kupujúci objednáva tovar a služby ako koncový spotrebiteľ, t.j. na objednávke neuvedie identifikačné číslo subjektu a/alebo daňové identifikačné číslo, zjednáva tým záručnú dobu 24 mesiacov. V ostatných prípadoch sa zjednáva záručná doba v trvaní 6 mesiacov.

Záruka predávajúceho sa vzťahuje na chyby materiálu, funkčné chyby, chyby ktoré vzniknú pri výrobe.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie tovaru, na chyby spôsobené neopatrným, nevhodným, chemickým alebo mechanickým vplyvom prostredia. teplotou a vlhkosťou.

Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené chybou dodaných podkladov (textov a fotografií). Odchýlky od očakávanej farebnosti nebudú považované za chybu a nemôžu byť predmetom reklamácie. 
To isté platí pre orezy objektov umiestnených príliš blízko pri okrajoch publikácie


Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za chyby, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky.

V prípade že kupujúci objaví na zakúpenom tovare v priebehu záručnej doby chybu, má v záručnej dobe právo na reklamáciu tovaru.
Pokiaľ kupujúci zašle elektronickou poštou dokumentáciu chyby s jej presným popisom, predávajúci je povinný chybu posúdiť a vyrozumieť kupujúceho o spôsobe nápravy v lehote do 30 dní odo dňa, kedy bola reklamácia doručená.

Keď ide o chybu, ktorú je možné odstrániť, má predávajúci právo tovar opraviť. Keď ide o chybu, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne používaný, dodá nový tovar.

12. PRAVIDLÁ PRE POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV A ICH OCHRANA

 Kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a spracovávaním osobných údajov predávajúcim na účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a na účely zasielania informácií o obchodných ponukách na elektronickú adresu kupujúceho.
Predávajúci je oprávnený poveriť spracovaním osobných údajov tretiu osobu dopravujúcu tovar.

Osobné údaje budú spracované predávajúcim na dobu neurčitú.

13. VYŠŠIA MOC

V prípade, že nastane objektívne nepredvídateľná a objektívne neodvrátiteľná skutočnosť (tzv. vyššia moc), ktorá zabráni predávajúcemu v plnení zmluvných záväzkov, má právo primerane predĺžiť termín dodania alebo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Za vzniknuté škody v tomto prípade predávajúci nezodpovedá.
Vyššou mocou sa rozumejú okolnosti zvláštnej povahy, ktoré bránia dočasne alebo dlhodobo plneniu zmluvných povinností a povinností ktoré nastali po uzatvorení zmluvy a nemôže ich predávajúci odvrátiť.

14. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

 Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, že kupujúci nezaplatí včas celú kúpnu cenu tovaru a v prípade, že kupujúcim zaslané tlačové podklady nie sú vhodné pre tlač, prípadne ich obsah nie je v súlade s platnými právnymi predpismi.
Kupujúci má v takom prípade nárok na vrátenie už zaplatenej časti kúpnej ceny.

15. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Používanie software Bontia Studio a internetových stránok www.bontia.sk sa riadi podmienkami licenčnej zmluvy.

Podmienky zhromažďovania Vašich osobných údajov sa riadia našim Prehlásením o ochrane osobných údajov.

Ostatné zmluvné vzťahy sa riadia právom Českej republiky, hlavne ustanovenia Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka (v prípade zákazníkov, ktorí sú podnikateľskými subjektmi a uviedli na objednávke IČO).

Tieto všeobecné obchodné podmienky sa stávajú právne záväzné v okamihu uzavretia kúpnej zmluvy, teda v okamžiku, kedy kupujúci od predávajúceho dostane potvrdenie o prijatí objednávky.

V prípade, že niektoré z ustanovení v týchto Všeobecných obchodných podmienkach sa stane neplatným, zostávajú ostatné ustanovenia platné a účinné.
 

Bontia a.s.
Ohradní 1424/2b
140 00 Praha 4 – Michle
Praha

Europe