Slovník pojmov

Fotografovanie ›

Písmeno ›

Písmo ›

Sadzba knihy ›

Štruktúra knihy ›

Typy kníh ›

Vyhotovenie knihy ›

Výroba knihy ›

 

Fotografovanie

DSLR Digitálny fotoaparát

Je digitálna jednooká zrkadlovka.

Fotoalbum

Súbor fotografií, ktorý môže mať tlačenú, elektronickú alebo materiálnu podobu.

Fotoaparát

Fotoaparát je prístroj, ktorý slúži na tvorbu a zaznamenávanie fotografií. Všetky fotoaparáty sú v princípe svetlo tesné uzavreté komory s malým otvorom (alebo zložitejšou optickou sústavou tzv. objektív), ktorým dovnútra vstupuje svetlo na jednej strane a nejakým druhom citlivej záznamovej vrstvy na strane druhej, kde dopadajúce svetlo kreslí obraz.

Fotografia

Slovo „fotografia“ pochádza z gréckych slov φως fós („svetlo“) a γραφις grafis („štetec“) alebo γραφη grafê, čo dohromady znamená v presnom preklade „kreslenie svetlom“ alebo „sprostredkovanie pomocou obrysov“ alebo skrátka „kreslenie“.

Fotografia je výsledkom fotografovania, pri ktorom dochádza k získavaniu a uchovaniu obrazu pomocou určitých reakcií na svetlo. Zahŕňa záznam svetla, ako ho odráža daný objekt na svetlo citlivé médium pomocou časovo obmedzenej expozície. Proces je uskutočňovaný mechanickými, chemickými alebo digitálnymi prístrojmi (fotoaparát).

Kompaktný digitálny fotoaparát

Je digitálny fotoaparát s malým vstavaným objektívom.

Webový fotoalbum

Fotoalbum, ktorý je v elektronickej podobe na webových stránkach voľne prístupný, alebo pre vybranú skupinu užívateľov.

Písmeno

Exponent

Zmenšená číslica sádzaná k hornej vzťažnici. V DTP programoch často označovaná ako „horný index“.

Iniciála

Veľké ozdobné počiatočné písmeno odstavca.

KaligrafiA

Ozdobné písmeno napísané perom, štetcom apod.

Kapitálky

Verzálky na strednú výšku písma používané na slávnostnejšiu úpravu textu.

Kerning (párovanie znakov)

Úprava vzdialenosti mezi dvoma samostatnými písmenami.

Mínusky (minuskule)

Malé písmená abecedy.

Písmeno

Písmový znak malej nebo veľkej abecedy.

Písmový znak

Symbol pro hlásku, slabiku, číslovku, interpunkčné znamienko apod.

Serif

Zakončenie hlavného ťahu písmena priečne na hlavný ťah. Priečne zakončenie môže byť zvislé alebo vodorovné.

ťah písma

Čiara, z ktorej je vytvorené písmeno.

Verzálky (majuskule)

Veľké písmená abecedy.

Písmo

Antikva

Súhrnné označenie pre stojaté latinkové písma (pre zápis latinských textov).

Bezserifové písmo (bezpÄtkové písmo)

Písmo bez serifov.

Blokové písmo

Tučné bezserifové písmo.

Druh písma

Rozdelenie písma podľa charakteristických znakov písmen a tvarového štýlu napr. kaligrafické, pätkové, bezpätkové.

Font

Elektronický popis určitého písma, napr. Arial, Helvetica, Impact.

Gotické písmo (GOTHIC)

Je lomené písmo s lomenými oblúkmi

Grotesk

Bezserifové písmo bez výrazného tieňovania.

Italika

Šikmé písmo, ktoré nie je odvodené od stojatého písma.

Kaligrafické písmo

Písmo vychádzajúce z ručne písaných tvarov.

Kurzíva (Italic)

Rez písma s kresbou sklonenou doprava, odvodené od základného tvaru písma.

Lomené písmo

Písmo s lomenými oblúkmi písmen, niekedy nazývané gotické.

Obrysové písmo (Outline)

Zdôrazňovací rez písma kreslené slabou linkou na okrajoch ťahu písmena. Písmeno je vnútri prázdne.

PÄtkové, serifové písmo

Písmo s priečnym zakončením zvislých ťahov písmen (so serifom).

Písmo

Sústava (sada) písmen.

Polotučné písmo (Semibold)

Vyznačovací rez písma s hustejším ťahom a tvarmi odvodenými od základného písma.

Písané písmo

Jeho znaky sú kreslené ako ručne písané písmo; vychádza napr. z moderného rukopisu.

Rodina písma

Skupina rezov písiem odvodených z jedného tvaru. Spravidla obsahuje základné písmo a jeho krezobné a vyznačovacie rezy.

Rozšírené písmo (Extended)

Označenie pre široký typ základného alebo vyznačovacieho písma.

rez písma

Charakter písma daný tvarovými prvkami kresby.

Skript

Písané písmo.

Stojaté písmo (Regular)

Základné písmo.

Tučné písmo (Bold)

Vyznačovací rez písma s výrazne tučným ťahom a tvarmi odvodenými od základného písma.

Vyznačovacie písmo

Písmo pre odlíšenie časti textu (kurzíva, polotučné, podčiarknuté apod.)

Vyznačovací rez

Tvar písma odvodený od základného písma.

Základné písmo

Prvotný tvar písma.

Zhustené písmo (Condensed)

Označenie pre úzky typ písma, ktoré môže byť samostatným alebo vyznačovacím písmom.

Znaková sada

Znaky obsiahnuté vo fonte.

vyhotovenie knihy

Exclusive

Kniha s tvrdými knižnými doskami potiahnutými modernými ozdobnými materiálmi.

Hardcover - tvrdé knižné dosky (Hardback, Hardbound)

Kniha s tvrdými knižnými doskami. Vyrába sa z tvrdej hrubšej lepenky, ktorá je potiahnutá poťahom.

Chrbát

Časť knihy, kde dochádza k spojeniu jednotlivých listov.

Kapitálek

Kapitálek je prúžok textílie, ktorý má iba dekoratívny charakter. Je nalepený na hranu chrbta knižného bloku, aby zakrýval lepidlo, ktorým je zlepený knižný blok.

Knižný blok

Knižní blok je tvorený zviazanými, zlepenými a orezanými vnútornými listami knihy.

Knižné dosky

Knižné dosky sú obalom knižného bloku.

Knižná obálka

Potlačené knižné dosky

Poťah knižních dosiek

Poťah je vrchná vrstva knižných dosiek. Poťah sa vyrába z papiera potlačeného vašimi textami a fotografiami alebo z ozdobných materiálov, špeciálne štruktúrovaných papierov alebo z kože. Na povrchu papierového poťahu je nalepená tenká priehľadná fólia (lamino), která knihu chrání pred poškodením.

Prebal

Ochranný ozdobný papier navlieknutý na knihu.

Prebalová záložka

Časť prebalu zahnutá okolo knižných dosiek do knihy.

Predsádka

Predsádka je dvojlist pevnejšieho papiera, ktorý spája knižný blok s doskami knihy. V knihe je predsádka vpredu pred knižným blokom a vzadu za knižným blokom.

Softcover - mÄkké knižné dosky (Paperback, Softback)

Kniha s mäkkými knižnými doskami. Obálka je rovnako ako knižné dosky obalom knihy. Vyrába se len z potlačeného papiara bez tvrdej lepenky. Na povrchu je nalepená tenká fólia (lamino), ktorá chrání knihu pred poškodením.

VÄzba

Väzba je spôsob spojenia knižného bloku a knižnej obálky.

Vlepenie knižního obloku

Knižný blok knihy Softcover je na konci výroby vlepený do mäkkých knižných dosiek.

Zavesenie knižného bloku

Knižný blok knihy Hardcover je na konci výroby prilepený ("zavesený") do dosiek pomocou predsádky.

Sadzba knihy

Ilustrácie

Výtvarný prvok, ktorý doprevádza text, napr. obrázok alebo fotografia.

Layout

Výtvarné usporiadanie stránky s použitím písma, ozdobných alebo ilustračných prvkov.

Obrázok na spad

Obrázok umiestnený cez okraj strany s presahom 2 až 3 mm. Tento spôsob umiestnenia obrázku zabraňuje vzniku nepríjemných bielych okrajov na hranách strán spôsobených nepresným rezom knižného bloku.

Odsadenie

Medzera mezi okrajom a prvým písmenom na riadku.

Odstavec

Niekoľko viet napísaných za sebou bez oddelenia, spravidla s rovnakým riadkovaním. Každý odstavec začína na novom riadku.

Okraj stránky

Nepotlačená časť na krajoch stránky.

Paginácia

Je číslovanie stránok.

Panghart

Je vdova alebo sirota.

Riadkovanie

Medzera medzi riadkami.

SirotA

Sirota je nežiadúci prvý a jediný riadok na stránke.

Vakát

Je prázdna stránka kdekoľvek v knihe, často bývá do knihy umiestnená zámerne.

Vdova

Je prvý odsadený alebo neodsadený riadok odstavca umiestnený na poslednom riadku stránky.

Zarovnanie (Snapping)

Automatické zarovnanie objektov do jednej línie.

Zarovnanie do bloku (Justify)

Odstavec má ľavé a pravé okraje riadkov presne pod sebou.

Zarovnanie na stred

Odstavec nemá zarovnané okraje. Text je umistnený na sred stránky, má ľavé aj pravé okraje každého riadku rovnako veľké.

Zarovnanie na Vlajku

Odstavec má zarovnaný presne pod sebou len jeden okraj. Ľavý alebo pravý.

Záhlavie (hlava)

Označenie pre hornú časť stránky.

ZápÄtie (pÄta)

Označenie pre dolnú časť stránky.

Zástupný text

Je demonštratívny výplňový text zložený z neexistujúcich slov pripomínajúcich latinu. Napr. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua.

Zrkadlo

Vnútrajšok stránky vnútri okrajov, v ktorom sú umiestnené texty alebo ilustrácie.

štruktúra knihy

Anotácia

Stručný obsah knihy s informáciou o okruhu čitateľov, ktorým je kniha určena. Býva na prebalovej záložke, na zadnej strane obálky alebo na rube titulného listu.

Copyright ©

Právna ochranná značka na text, ilustrácie, fotografie, preklad a dizajn (grafickú úpravu), vychádzajúca z ustanovenia Všeobecnej dohody o autorskom práve.

EAN (European Article Numbering)

Európsky systém označovania výrobkov kódom.

Epilóg, Doslov

Záver knihy napísaný autorom.

Frontispis, protititul

Frontispis je označenie pre párnu stránku naproti titulnému listu. Často na ňom býva ilustrácia.

ISBN (International Standard Book Numbering)

Systém medzinárodného štandardizovaného číslovania knižných publikácií.

Kapitola

Kapitola je dielčia časť knihy, ktorá sa skladá z odstavcov. Kapitola začína úvodnou stranou kapitoly.

Motto

Citát predznamenávajúci obsah knihy. Býva na začiatku knihy alebo na začiatku kapitoly.

Patitul

Patitul je list, ktorý býva v knihe umiestnený pred hlavným titulom. Obsahuje meno autora a názov knihy. Oproti hlavnému titulu býva vysádzaný menším písmom.

Podtitul

Text doplňujúci titul knihy.

Signet

Signet je stránka, na kterej je značka vydavateľa. Býva umiestnená za patitulom.

Tiráž

Tiráž býva umiestnená na poslednom liste knihy. Obsahuje technické a vydavateľské údaje o knihe.

Titul knihy

Názov knihy.

Titulný list

Hlavný titul obsahuje titul a podtitul knihy a meno autora. Môže tiež obsahovať rok vydania a názov vydavateľa. Býva umiestnený na pravej stránke knihy.

Úvodná strana kapitoly

Úvodná strana kapitoly obvykle začína na pravej strane knihy. Je od ostatných stránok graficky odlišná napr. číslom kapitoly, iniciálou alebo farebný pozadím.

Venovanie, Dedikácia

Venovanie je spravidla umiestnené za titulom.

Typy kníh

E-book

Je kniha v elektronickej forme obsahujúca obsah a ochranu proti kopírovaniu.

Encyklopédia

Je štruktúrované, spravidla objemné dielo, ktoré sa venuje pojmom týkajúcich se jedného,alebo viacero oborov.

Fotokniha

Je vytlačená a zošitá kniha, ktorá obsahuje fotografie a obrázky, ktoré sú doplnené doprovodnými textami. Spravidla je fotokniha na nejakú tému, napr. o rodine, zo svadby, z dovolenky, alebo zobrazuje určité záľuby, koníčky (autá, motorky, zvieratá, lietadlá a pod.).

Katalóg

Je vhodne usporiadaná, graficky spracovaná publikácia, obsahujúca zoznam objektov rovnakého typu, významu, povahy apod.

Kniha

Kniha je zošitý alebo lepený zväzok listov alebo poskladaný arch papiera, kartónu, pergamenu alebo iného materiálu, popísaný, potlačený alebo prázdny s väzbou a obalom.

Monografia

Kniha o jednej rozsiahlo spracovanej téme, napr. hudobník, skladateľ, športovec, maliar alebo iný umelec.

Obrazová publikácia

Je profesionálne spracovaná kniha plná fotografií a doprovodných textov.

Porfólio

Je kniha, ktorá obsahuje fotografie a výstrižky konkrétnej osoby napr. modelky, fotografa, architekta, grafika alebo ilustrátora.

Prezentácia


Je publikácia, ktorú pripravil fotograf, architekt, dizajnér a pod.

Sprievodca

Je obvykle tlačená publikácia, ktorá popisuje oblasť a zaujímavé miesta, doporučuje trasy, často je spojená s mapou alebo sa společne s ňou používa Encyklopédia

Publikácia

Je kniha väčšieho významu.

Zborník

Je publikácia obsahujúca súbor samostatných, tematicky príbuzných textov, napr. článkov jedného alebo viacerých autorov.

Výroba knihy

AdobeRGB

Je definícia farebného priestoru RGB od spoločnosti Adobe.

Farebný priestor

Presne definovaná množina farieb.

Farebný priestor zariadenia

Rozsah farieb, ktoré dokáže reprodukovať dané zariadenie. Napr. farby, ktoré dokáže zobraziť monitor, alebo farby, ktoré dokáže vytlačiť tlačiareň.

Bezstrátová kompresia

Kompresia, pri ktorej nedochádza ku zmene kvality obrázkov.

CMS

Skratka z anglického názvu Color Management System.

Color Management System

Ucelený komplet hardwaru a softwaru na simulovanie farebnosti budúcej tlačoviny na monitoroch.

CMYK

Je označenie sady štyroch základných tlačových farieb C = cyan/azúrová, M = magenta/purpurová, Y = yellow/žltá, K = black/čierna.

DPI (dots per inch = tiskové body na palec)

Jednotka udávajúca počet tlačových bodov na jeden palec.

DTP (Desk Top Publishing)

Hardware a software podielajúci sa na vytváraní tlačovín.

FOGRA 39L

Norma definujúca kvalitu farebnosti tlače na ofsetových a digitálnych tlačových strojoch.
Na stiahnutie: ISOcoated_v2_eci.zip

Formát

Označenie pre veľkosť tlačoviny alebo sadzby (najčastejšie sa udáva v milimetroch), pričom sa vždy určuje najskôr šířkou a potom výškou.

Formát obrázku

Rozmer obrázku napr. v centimetroch.

GIF (Graphics Interchange Format)

Je grafický formát určený pre ukladanie počítačovej grafiky do súboru. Používa bezstratovú kompresiu.

HP Indigo

Je špičkový produkčný digitálny tlačový stroj, ktorý tlačí podobne ako štandartné ofsetové tlačové stroje. K tlači používa elektrostatický atrament, ktorý sa vsakuje do povrchu potlačovaného papiera a nezanecháva na povrchu nepekné lesklé vrstvy xerografického toneru. Takto potlačené listy sa nelepia ani na slnku. Farebná stálosť tlačovín sa odhaduje na desiatky rokov.

ICC profil

Dátový súbor obsahujúci definíciu farebného priestoru vstupného alebo výstupného zariadenia (monitor, tlačový stroj apod.). Na stiahnutie: ISOcoated_v2_eci.zip

JPEG (JPG)

Štandardný formát pre ukladanie obrázkov do súboru. Pri ukladaní do súboru spravidla dochádza k stratovej kompresií.

Kompresia dát

Špeciálny postup pri ukladaní obrázkov, ktorý redukuje objem dát resp. veľkosť súboru.

LPI (lines per inch = linky na palec)

Jednotka pre počet tlačových liniek tlačového rastru. Kvalitná tlačovina býva vytlačená rastrom najmenej 175 lpi.

Obrazový bod

Je časť obrázku, ktorá má rovnakú, presne definovanú farbu.

OpenType

Štandard pre popis počítačových vektorových písiem (fontov).

PANTONE

Označenie širokej škály tlačových farieb, ktorých odtieň nie je možné vytvoriť sútlačou CMYK farieb.

Pixel

Je obrazový bod fotografie.

PNG (Portable Network Graphics)

Jeden zo štandardných formátov na ukladanie obrázkov do súboru.

PNG s Alfa kanálom

PNG ktoré obsahujuje definíciu priesvitnosti časti obrázku.

Pokrytie farbou

Veličina, ktorá udává, koľko percent plochy papiera je pokrytých, keď sa jednotlivé farby neprekrývajú.

PPI (pixels per inch = obrazové body na palec)

Jednotka ktorá uvádza počet obrazových bodov v digitálnej fotografií na jeden palec (2,54 cm).

PUR lepidlo

Najpevnejší spôsob zlepovania listov knihy do knižného bloku. Po nanesení na hranu listov knižného bloku sa lepidlo vsiakne do papiera. Lepidlo je aj po uschnutí perfektne pružné a perfektne drží listy v knižnom bloku.

RGB

Je označenie sady troch farieb, R = red/červená, G = green/zelená, B = blue/modrá.

Rozlíšenie obrázku

Je veličina, která udává počet obrazových bodov obrázku v PPI alebo DPI.

Skladanie farieb RGB

Vytváranie farieb skladaním RGB. Používa sa na monitoroch alebo v televízií.

Sútlač farieb CMYK

Vytváranie farieb skladaním CMYK. Používá se pri tlači tlačovín. Pri sútlači dochádza k prekrytiu jednotlivých tlačových bodov, ktoré by nemalo presiahnuť 330 %.

Správa farieb

Slovenský preklad anglického Color Management System.

sRGB

Je definícia podmnožiny farebného priestoru RGB používaná pri tlači skladaním farieb CMYK.

stratová kompresia

Kompresia, pri ktorej dochádza k zníženiu kvality obrázkov.

TIFF (Tag Image File Format)

Je jeden ze súborových formátov pre ukladanie počítačovej grafiky do súboru.

Veľkosť obrázku

Veličina, ktorá udává počet obrazových bodov na výšku a na šírku.

V2

Technické označenie pre vyhotovenie knihy s mäkkou obálkou orezanou na rovnaký rozmer ako vnútorné listy.

V8

Technické označenie pre vyhotovenie knihy s tvrdými knižnými doskami s poťahom, do ktorých je zavesený šitý knižný blok.

V8S

Technické označenie pro vyhotovenie knihy s tvrdými knižnými doskami a poťahom, do ktorých je zavesený zlepený knižný blok.